how to build a site for free
Mobirise

KOPLOPER TV


Het idee achter het platform Koplopers in de Zorg is het delen van kennis, met name op het terrein van management, organisatie en medewerkers. Naar ons idee gebeurt dat nog te weinig in de zorg, vandaar dat we de afgelopen jaren een groot aantal activiteiten hebben ontplooid om daar verandering in te brengen. Dit brede pallet hebben we nu uitgebreid met een TV-serie van 5 afleveringen waarin telkens 3 organisaties zich presenteren. 

Bij ons staat de content en de context centraal: het moet voor de lezer/kijker duidelijk worden waarom er sprake is van een nieuwe, innovatieve aanpak, waarin deze verschilt van andere, welke randvoorwaarden van belang zijn en welke leerpunten men onderkent; het zijn dus nooit platte verhalen, maar verhalen met inhoud en context.

De propositie bestaat uit een traject van een jaar met min of meer centraal daarin de tv-uitzending. De tv-uitzending is ingebed in een heel traject dat bestaat uit een aantal elementen, te weten:

• Een aan de serie gekoppeld BOEK met als titel Het Nederlands Zorglandschap: hierin zijn alle deelnemende organisaties met een bedrijfspresentatie van 6 bladzijden te vinden. Ook is hier aanvullende informatie en analyses te vinden over de deelnemers en hun innovaties. 

• Een INTERVIEW MET DE BESTUURDER: in dit interview wordt ingegaan op de stand van zaken in de sector en belangrijkste onderwerpen, eigen positie in de sector, aansprekende innovaties de afgelopen periode, leerpunten bij innovaties, kennis die men wil overdragen, belangrijkste uitdagingen voor de komende periode, ambities voor de komende periode, met welke resultaten is men tevreden/wanneer kijkt men tevreden terug. Het interview komt op de website onder de rubriek Koplopers Top 50. De interviews gecombineerd zijn weer belangrijke input voor het boek bij de serie.

INNOPAPERS: een beschrijving van relevante innovaties bij de individuele deelnemer. Ze dragen bij aan het boek en worden gepubliceerd op de website/het portal van Koplopers in de Zorg/Zorgcommunity en opgenomen in het Kenniscentrum

COMPANYPAGE: een pagina gewijd aan de organisatie.

Zo ontstaat er interessante informatie voor verschillende doelgroepen, te weten:

• patiënten: tv-uitzending, nalezen op website, company page
• bestuurders/managers: tv-uitzending met achtergrondinfo in company page, bedrijfspresentatie, interview en InnoPapers
• deelnemers: het vastleggen van hun kennis door middel van InnoPapers en Kenniscentrum.

Van belang voor de deelnemende zorgorganisaties is:


• welke thema’s men wil belichten
• welke informatie over die thema’s men via welke kanalen aan de verschillende doelgroepen wil aanbieden
• welke informatie men als verdieping wil vast laten leggen in bijvoorbeeld InnoPapers en Kenniscentrum. 

Voor de eerste twee onderwerpen geldt dat men een en ander in een tijdlijn moet plaatsen om een optimaal effect te krijgen. Idealiter kan de geïnteresseerde kijker en lezer terugvallen op een breed en diep informatiepakket dat gedurende langere tijd te raadplegen is en tot op zekere hoogte als naslagwerk kan worden gebruikt.

Het gehele traject van een jaar wordt altijd met de deelnemende zorgorganisaties inhoudelijk en qua tijdsplanning uitvoerig besproken om een optimaal effect op het juiste ogenblik te kunnen bereiken.

Deelnemen aan de tv-serie?

Neem contact op voor meer informatie

CONTACTGEGEVENS

Nassauplein 15
2585 EB Den Haag
secretariaat@koplopersindezorg.nl

LINKS
Zorgcommunity

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf u in voor de Koplopers nieuwsbrief